என் பெயர் ப்ளாக்.( இக்கதை முழுதும் உண்மையாக நடந்த நிகழ்வுகளே. பாதுகாப்பு காரணமாக அனைத்து பெயர்களும் மற்றபட்டுள்ளது) திருச்சியை சுற்றியுள்ள காம சுகம் தேவைப்படும் பெண்கள் ஆண்டிகள்